වයසට ගියත් හවසට ගෙදර

 වයසට ගියත් හවසට ගෙදර

---------------------------------------------


කැළණියෙ උනත් දකුණය මගෙ උපන් .......ගම

කොයි තැන ගියත් බැබෙලෙයි ඒ නියම .....නම

වයසේ නෙමෙයි හදවතෙහිය තරුණ  ......කම

කවුරුත් නෙමෙයි පිටිපස්සේ ඉන්නේ .........මම


- කාව්‍ය සිරෝමනී මාතලන් - 


#කුප්පකවි 


.

Comments